Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin sklepu internetowego  https://slippersfamily.com/ 

I. Postanowienia ogólne

II. Rejestracja

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

IV. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

V. Zasady i warunki składania zamówień

VI. Formy dokonywania płatności/ceny

VII. Zasady realizacji zamówień

VIII. Odstąpienie od umowy

IX. Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

X. Odpowiedzialność

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

XII. Przedsiębiorcy

XIII. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

XIV. Dane osobowe

XV. Newsletter

XVI. Abonament oraz płatności rekurencyjne

XVII. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

Zawarte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

Adres Sprzedającego – ul. Bema 60A, 01-225 Warszawa, piętro 1, pokój 12a;

Dzień roboczy - dzień, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Formularz Odstąpienia od Umowy - formularz ten należy wypełnić i odesłać na Adres Sprzedającego lub email: biuro@slippersfamily.com, w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny od dnia otrzymania Produktu;

Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonać zakupu Produktu;

Formularz Zamówienia- zamówienie złożone przez Klienta na Stronie w celu zakupienia oferowanego Produktu przez Klienta nie posiadającego konta użytkownika;

Klient/Kupujący- osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a wwypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.)

Konto użytkownika - nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Klient może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto. Konto należy zarejestrować na Stronie, jeśli Klient chce dokonać zakupu oferowanego Produktu oraz mieć możliwość otrzymywania specjalnych kodów rabatowych czy okolicznościowych kuponów prezentowych i otrzymywać punkty za każdy zakup w ramach programu lojalnościowego (1pkt = 1 zł, za każdy zakup otrzymuje punkty o wartości 10% zamówienia);

Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Potwierdzenie Zamówienia - e-mail, w którym Sprzedający akceptuje zamówienie złożone przez Klienta;

Prawo autorskie - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1231, ze zm.);

Subskrypcja – pakiet usług uprawniający Klienta do zakupu Towarów czy w ramach Serwisu na preferencyjnych warunkach, rozliczany w okresach miesięcznych;

Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem www.slippersfamily.com, za pośrednictwem którego Klient może zakupić Produkt od Sprzedającego;

Sprzedający – Wyłącznym Przedstawicielem marki „Slippers Family”; jest spółka Shoes for Fun S.A. z siedzibą pod adresem ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod nr KRS: 0000671468, NIP: 9442254765, REGON: 367056080, kapitał zakładowy 104 367,00 zł;

Strona Produktu – strona w Sklepie Internetowym na której przedstawione są informacje na temat produktu;

Towar/Produkt - rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego;

Treści  – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w  szczególności zdjęcia, opinie, recenzje produktów dostępnych w Sklepie Internetowym;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego;

Umowa - zamówienie Produktu/ów złożone przez Klienta, zgodnie z niniejszym Regulaminem, zaakceptowane i potwierdzone w formie elektronicznej przez Sprzedającego

Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu  internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie;

Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę (Sprzedawcę) na rzecz  Usługobiorcy (Klienta) za pośrednictwem niniejszego Sklepu internetowego;

Ustawa o prawach Konsumenta– ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 123 ze zm.).

II. Rejestracja

1. Dzięki rejestracji w Sklepie Internetowym można:

a) wprowadzać, edytować lub usuwać dane, w tym adresy dostaw; składać zamówienia z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych;

b) przeglądać historię zamówień;

c) korzystać z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.

2. W celu założenia Konta Klienta należy wypełnić online formularz rejestracyjny, podając adres e-mail oraz hasło lub zarejestrować się za pomocą konta na portalu facebook.com, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.

3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

4. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym.

5.Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta lub zarejestrowaniem się za pomocą konta na portalu facebook.com, Sprzedawca na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.

6. Rejestracja w Sklepie Internetowym, w tym korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego są nieodpłatne. Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

7. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą ustawień konta Klienta.

8. Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować z prowadzenia konta w Sklepie Internetowym i zażądać jego usunięcia w każdym czasie.

9.Usuniecie konta oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.

10. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Sprzedawca jest także uprawniony do zablokowania konta Klienta z ważnych powodów, którymi są
a)naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu Internetowego powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, praw osób trzecich (w tym w szczególności praw na dobrach niematerialnych),
dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
b) inne powtarzające się (co najmniej dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

11. O zamiarze zablokowania konta Klienta, Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie umowy z Klientem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.

12. W przypadku zablokowania konta Klienta, niezrealizowane zamówienia złożone przez tego Klienta zostają anulowane przez Sprzedawcę. W takim wypadku, jeżeli zapłata za Towar została już dokonana, Sprzedawca zwróci Klientowi całość zapłaconej kwoty. Zwrot nastąpi niezwłocznie.

13.Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu Konta Klienta przysługuje Klientowi wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres Sprzedawcy. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy Sklep internetowy świadczy usługi za pomocą drogi elektronicznej, warunkiem przystąpienia do umowy jest przede wszystkim wypełnienie internetowego formularza
zamówienia w celu zawarcia umowy sprzedaży. Klient może również skorzystać z usługi prowadzenia Konta Klienta. Przystąpienie do zawarcia umowy jest dobrowolne.

2. Umowa o świadczenie usług zawierana jest drogą elektroniczną w postaci umożliwienia wypełnienia formularza zamówienia Klientowi, zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Klient miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy.

3. Usługi określone w ust. 1 oraz 2 powyżej świadczone są nieodpłatnie, wymagają jednak dostępu do sieci internetowej.

4. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Wymagania niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę Sklepu internetowego:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c) dostęp do poczty elektronicznej typu e-mail.

Minimalne wymagania sprzętowe:

a) procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach,

b) Pamięć operacyjna: 512MB,

c) Monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość 1024x768 16bit,

d)Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca,

e)Mysz lub inny manipulator + klawiatura,

f)Karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s.

g)Minimalne wymagania oprogramowania:

h)System Operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lubwyżej, najnowsze systemy mobilne: Android, iPhone, SymbianOS, Windows Mobile,

i)Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 iwyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5,

j)Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript,

k)Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.

6. Koszty Klienta związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych ponoszone są wyłącznie przez Klienta zgodnie z taryfą swojego dostawcy z którym Klient podpisał umowę o świadczenie usług internetowych.

IV. Zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego

1.Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść aktualnego
Regulaminu.

2.Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień muszą być zgodne z prawdą oraz aktualne. Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia, w przypadku podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.

3.Sprzedający podejmuje możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień (vide zakładka POLITYKA PRYWATNOŚCI).
4.
5.W przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień, Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

6. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Klienta Produkt jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Informacja o dostępności lub niedostępności znajduje się na podstronie internetowej, odnoszącej się do konkretnego Produktu. W przypadku nieskutecznego złożenia zamówienia, wynikającego z niezgodności informacji podanych na stronie, z rzeczywistym stanem magazynowym Sprzedającego, Klient jest informowany o tym fakcie w formie elektronicznej i ma możliwość zmiany zamówienia lub odstąpienia od umowy. Sprzedającemu przysługuje prawo odstąpienia od całości lub części umowy, a zamówienie zostanie w całości lub części anulowane, o czym Klient otrzyma informację drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e – mail. Dokonana przez Klienta zapłata za zamówiony Produkt, który nie może zostać dostarczony, zostanie przez Sprzedającego zwrócona w terminie możliwie najszybszym, nie później jednak niż do 7 dni od dnia skutecznego poinformowania Klienta o niemożliwości zrealizowania zamówienia.

V. Zasady i warunki składania zamówień

1. Zamówienia na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu internetowego.

2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówień jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów są wysyłane do godziny 14:00.

3. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie wybranego Produktu do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Produktu do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Produktu oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.

4. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zatwierdź Złóż zamówienie”) stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu, co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Produktów.

6. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Oświadczenie woli o rezygnacji z zamówienia, powinno być wysłane do Sprzedającego drogą elektroniczną na adres:
sklep@slippersfamily.com
VI. Formy dokonywania płatności/Ceny

1.Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich dla transakcji przeprowadzonych na terytorium RP i zawierają podatek VAT.

2.Informacje na temat kosztów dostawy dostępne są na stronie sklepu internetowego w zakładce "Koszt wysyłki i czas dostawy"

3.Sklep Internetowy oferuje płatność on-line w systemie wybranym przez sklep internetowy lub za pobraniem.

VII. Zasady realizacji zamówień

1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty, dokonania opłaty i wyboru formy dostawy, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji opłaconego zamówienia powinien wynosić do 2 dni roboczych i jest zależny między innymi od miejsca dostawy. Termin może zostać przekroczony z przyczyn niezależnych od Sprzedającego.

3. Produkty są dostarczane pod wskazany adres na terenie Polski za pośrednictwem DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A.

4. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić Sprzedawcę. Jeśli produkty wyglądają na uszkodzone, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta np. co do prawa zgłoszenia reklamacji i ma jedynie na celu pomoc Sklepowi internetowemu w ustaleniu szkody i osoby za nią odpowiedzialnej. Zgłoszenie  uszkodzenia przesyłki nie jest uzależnione od protokołu sporządzonego przez Kupującego przy kurierze. Konsument ma prawo dokładnego zapoznania się z zamówieniem.

5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 30 dni roboczych, po tym terminie Klient jest uprawniony do anulowania zamówienia, poprzez przesłanie do Sprzedającego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: biuro@slippersfamily.com
6. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.

7. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT.

8. W przypadku nie odebrania przesyłki przez Klienta, koszt zwrotu przesyłki do Sprzedawcy ponosi Klient według aktualnych stawek wysyłki produktów w sklepie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów zwrotu nieodebranej przesyłki przez Klienta z kwoty określonej w zamówieniu. W przypadku nieodebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta, zobowiązany jest on uiścić należną kwotę sprzedawcy z tytułu nadania paczki.
9. Kody rabatowe nie łącza się ze sobą i nie działają w przypadku oferty promocyjnej lub wyprzedażowej, chyba że odrębne akcje promocyjne Sprzedawcy stanowią inaczej, w szczególności promocje/konkursy Sprzedawcy w social mediach, otrzymywane w ramach newslettera.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy na piśmie, pisząc na Adres Sprzedającego, tj. ul. Bema 60a, 01-225 Warszawa, piętro 1, pokój 12a lub pisząc na adres email: sklep@slippersfamily.com, w terminie do 30 dni (słownie trzydzieści dni), licząc od dnia otrzymania przez Państwa zamówienia.
2. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie wypełnionego Formularza Odstąpienia od Umowy lub pisemnego, jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży (podając w szczególności imię i nazwisko, numer zamówienia, adres korespondencyjny, datę odbioru Produktu), na adres Sprzedającego, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. Wzór Formularza Odstąpienia od Umowy wraz z instrukcją wypełnienia znajduje się na stronie sklepu internetowego w zakładkach: "Reklamacja", " Zwrot". Formularz z podaniem nr konta do zwrotu i powodem odstąpienia od umowy jest podstawą realizacji, reklamacji, zwrotu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. W przypadku jednak, gdy zwrócony. Produkt/ty posiada/ją uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Produktu z umową.

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania przez Sprzedającego przesyłki zwrotnej na adres firmy podany w pkt. I, 1 a.

6. Zwracany przez Klienta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Produkt zwracany musi być kompletny wraz z dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na Adres Sprzedającego.

7. W przypadku zakupu obuwia szytego na zamówienie - brak jest możliwości zwrotu, a także wymiany zakupionego modelu na inny model czy rozmiar. Spowodowane jest to faktem szycia pod indywidualne zamówienie, przez docinanie/przycinanie skóry pod konkretne wymiary według wyboru Klienta.

8. Jeżeli przyznanie Kupującemu przez Sprzedającego określonego rabatu zależne jest od:

a. kupienia określonej ilości produktów,

b. przekroczenia określonej kwoty zamówienia,

w przypadku częściowego zwrotu zamówienia powodującego, iż warunki przyznania rabatu nie zostają spełnione (zmniejszyła się wymagana ilość produktów lub wartość zamówienia), Sprzedający zastrzega sobie prawo odjęcia od kwoty zwrotu, kwoty nienależnie przyznanych rabatów, w następujący sposób - po dokonaniu zwrotu, produkty pozostające w zamówieniu  Kupującego będą miały cenę wynikającą z warunków ilościowych/wartościowych, które spełnia zamówienie po zwrocie części produktów. 


IX. Reklamacje i postępowanie reklamacyjne

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za niezgodność z umową sprzedaży Produktu zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym Ustawą Kodeks cywilny oraz ustawą o Prawach Konsumenta.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz Ustawa o prawach Konsumenta. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Produktu z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt 4 poniżej. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Produktu z umową, nie  później jednak niż w terminie dwóch lat od dnia wydania Produktu.

3. Jeżeli do odniesienia się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy , Klient
zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt na Adres Sprzedającego.

4. W celu złożenia reklamacji Produktu, niezbędne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon, faktura, wydruk z terminala płatniczego). Prosimy o dostarczenie reklamowanego Produktu wraz z oświadczeniem o reklamacji.

5. Prosimy o podanie następujących informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym:

a. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;

b. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży;

c. danych kontaktowych składającego reklamację.

6. Podstawą reklamacji może być w szczególności: dostarczenie innego Produktu niż zamawiany przez Klienta, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie przez Sprzedającego niewłaściwej liczby Produktów, w przypadku dostarczenia produktu innego niż zamawiany prosimy o kontakt – mail, messenger, telefoniczny w celu realizacji wymiany na koszt sprzedającego.

7. Sprzedający rozpatrzy reklamację w terminie do 14 dni od chwili otrzymania Produktu od Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta, drogą elektroniczną, na podany przez Klienta adres e-mail.

8. Klient zgłaszający reklamacje powinien dostarczyć reklamowany produkt w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem jego zakupu. Brak oryginalnego opakowania nie ma wpływu na rozpatrzenie reklamacji.

9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta istnieje możliwość naprawy reklamowanego Produktu lub wymiany reklamowanego Produktu na nowy lub też w przypadku powtarzającej się wady - zwrot należności na konto bankowe wskazane przez Klienta w korespondencji ze Sprzedającym. Zwrot zostaje zrealizowany w terminie do 14 dni kalendarzowych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

10. Koszt dostarczenia reklamowanego produktu ponosi Sprzedający, jeżeli reklamacja została uznana.

11. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

12. W przypadku zamówienia przez Klienta niewłaściwego rozmiaru lub wzoru, Klient ma prawo odstąpić od umowy oraz jednocześnie złożyć nowe zamówienie na Produkt. Zasady zwrotów zostały uregulowanie na niniejszej stronie - https://slippersfamily.com/zwrot

13. Adres korespondencyjny Sprzedawcy:

Shoes For Fun SA
ul.Nowotarska 10,
03-431 Waksmund,
14. W przypadku odrzucenia reklamacji, klient zobowiązany jest do odebrania wysłanego obuwia na własny koszt w ciągu 10 dni od otrzymania stosownej korespondencji. Po tym terminie obuwie zostanie utylizowane.


X. Odpowiedzialność

1. Zamieszczając ewentualne Treści oraz udostępniając je Klient dobrowolnie je rozpowszechniania. Sprzedawca nie jest dostawcą treści i w żaden sposób nie utożsamia się z nimi, jest jedynie podmiotem, który udostępnia zasoby teleinformatyczne. Klient oświadcza, że:

a) jest uprawniony do korzystania i udostępniania zamieszczanych przez siebie treści autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej lub praw pokrewnych;#

b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku, informacji dotyczących innych osób niż Klient odbyło się w sposób zgodny z prawem, dobrowolny oraz za zgodą właścicieli treści, których one dotyczą;

c) akceptuje wgląd do opublikowanych przez siebie informacji, danych, obrazów i innych treści przez pozostałych Klient oraz Sprzedawcę, zezwala Sprzedawcy nieodpłatnie na ich wykorzystanie;

d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań, modyfikacji i interpretacji utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

2. Klient nie jest uprawniony do:

a) zamieszczania danych osobowych osób trzecich, rozpowszechniania wizerunku bez wymaganego zezwolenia lub zgody osoby trzeciej której dane te dotyczą;

b) zamieszczania treści o charakterze reklamowym i lub promocyjnym, niezgodny z celem działalności sklepu.

3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klient treści które mogłyby w szczególności:

a) z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;

b) zamieszczonych w złej wierze bądź takich które mogły by być za takie uznane;

c) naruszać prawa osób trzecich, praw autorskich, praw pokrewnych, praw własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa lub objętych klauzulą poufności zwłaszcza określanych jako tajne lub ściśle tajne;

d) umieszczania treści obraźliwych bądź stanowiących groźbę skierowaną do innych osób, wypowiedzi powszechnie uważanych za obraźliwe np. wulgaryzmy;

e) naruszać słuszne interesy Sprzedawcy;

f) rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

g) naruszać w inny sposób dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.

4. W przypadku otrzymania powiadomienia przez osobę trzecią, uprawnioną bądź organ władzy Państwowej Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klienta lub zawieszenia jego Konta Klienta, w sytuacji stwierdzenia że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur udostępniane są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik. gov.pl/sprawy_indywidualne.php

2. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń:

a) zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu

b) zwrócenie się do stałego polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, adres www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

c) zwrócenie się o bezpłatną pomoc prawną m.in. do Federacji Konsumentów - adres strony internetowej: www.federacjakonsumentow.org.pl
3. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów Konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL"

5. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko i wyłącznie gdy obie strony sporu tj. Sprzedawca i Klient wyrażą na to zgodę.

XII. Przedsiębiorcy

1. Regulację i postanowienia w niniejszym dziale IX oraz X dotyczą tylko i wyłącznie Klientów i Usługobiorców będących konsumentami.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży może nastąpić bez podania przyczyny i nie może rodzić z tego tytułu po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do sprzedawcy.

3. W wypadku Klientów będących usługobiorcami i nie będących jednocześnie konsumentami usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym nawet bez wskazywania przyczyn, pod warunkiem że wysłał Klientowi stosowne oświadczenie.

4. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności do kilku bądź do jednego, za poszczególne bądź wszystkie towary. Sprzedawca może wymagać dokonania przedpłaty w całości lub części, niezależnie od wybranego sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na kupującego z chwilą wydania przez sprzedawcę zamawianego produktu przewoźnikowi. Z chwilą wydania przewoźnikowi zamawianego produktu przechodzą na Klienta niebędącego konsumentem także wszystkie korzyści i ciężary z towarem związane. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek, uszkodzenie od momentu przyjęcia go przez przewoźnika aż do wydania go Klientowi.

6. Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że nastąpił ubytek lub uszkodzenie produktu w czasie jego transportowania, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych i potrzebnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

8. Odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszystkie roszczenia w sumie, do wysokości zapłaconej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

9. Wszelkie spory między sklepem internetowym a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę sprzedawcy.

XIII. Przedsiębiorcy na prawach konsumenta

1. Przepisy dotyczące Konsumenta, zawarte w niniejszym paragrafie, stosuje się również do osoby fizyczne zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej jako „Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta”).

2. Sprzedawca informuje, że zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt wobec Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta zostaje wyłączona.

XIV. Dane osobowe

1. Dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie Internetowym (w tym w procesie rejestracji konta, w procesie składania zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym przetwarzane są przez Shoes for Fun SA z/s w Warszawie - Administrator danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z tych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, które wymagają podania danych osobowych. Sprzedawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży Produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody - również w celu świadczenia usługi newslettera oraz świadczenia usług marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”) lub poprzez zgłoszenie do Sprzedawcy.

4. Klient podając dane oświadcza, ze podane przez niego dane osobowe są jego danymi. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego poświęconej polityce prywatności, która jest integralną częścią niniejszego Regulaminu.

XV. Newsletter

1. Klient może wyrazić zgodę na zamówienie usługi newslettera (subskrypcja). Usługa newslettera polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail biuletynu informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych (w tym treści dotyczące produktów Sprzedawcy i jego partnerów biznesowych oraz Promocji). Subskrypcja newslettera dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w odpowiednim polu na stronie www.slippersfamily.com

2. Subskrypcja newsletteru (newslettera) jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa (newslettera) świadczona jest przez czas nieoznaczony i Klient może z niej zrezygnować w każdym czasie.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnowaćń́ z subskrypcji newsletteru samodzielnie, poprzez odznaczenie stosownego pola w zakładce „Twoje konto” (odnośnik „Newsletter”) lub za pośrednictwem Sprzedawcy

XVI. Abonament oraz płatności rekurencyjne

1. Sprzedający oferuje Klientom sprzedaż Towarów w systemie Abonamentu/ Subskrypcji. Towary dostępne w tej formie, jak również odpowiadające im ceny są wyszczególnione na podstronie dotyczącej Abonamentu/Subskrypcji na Stronie Internetowej.

2. Dostępną formą płatności z tytułu Subskrypcji jest płatność za pomocą karty kredytowej lub debetowej, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. Do zakupu Towarów w formie Subskrypcji niezbędna jest rejestracja Konta Klienta.

3. Korzystając z zakupu Towarów w formie Subskrypcji, Klient zobowiązuje się do uiszczania ceny Subskrypcji wraz z kosztami dostawy w powtarzalnych odstępach czasu: 

a) co miesiąc w przypadku subskrypcji miesięcznej
b) co 3 miesiące w przypadku subskrypcji trzymiesięcznej lub
c) co rok w przypadku subskrypcji rocznej

tym samym Klient uzyskuje prawo do otrzymywania wybranych Towarów w takich samych odstępach czasu.

4. Sprzedający dopuszcza możliwość zmiany ceny Subskrypcji. W przypadku zmiany ceny Subskrypcji, Klient zostanie o tym poinformowany poprzez wysłanie wiadomości e-mail na co najmniej 30 dni przed planowaną zmianą ceny. W przypadku braku zgody na zmienioną cenę Subskrypcji zgodnie z informacją w powyższej wiadomości e-mail, Klient powinien złożyć. oświadczenie o rezygnacji z tej formy sprzedaży przed dniem odnowienia Subskrypcji na kolejny okres.

5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający, zawierający wszelkie istotne elementy Zamówienia oraz informacje niezbędne do rezygnacji z Subskrypcji.

6. Subskrypcja ulega automatycznemu przedłużeniu po upływie okresu, na który została zamówiona na kolejne wybrane okresy, o ile karta kredytowa lub debetowa Klienta zostanie pomyślnie obciążona na kolejny okres Subskrypcji, do momentu rezygnacji z Subskrypcji przez Klienta.

7. Przed pobraniem opłaty za kolejny okres Subskrypcji, Klient otrzyma wiadomość e-mail z przypomnieniem o kolejnym zbliżającym się okresie Subskrypcji z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

8. Klient wyraża zgodę na pobranie opłaty za odnowienie Subskrypcji na kolejne wybrane okresy. Brak zapłaty za kolejny okres Subskrypcji (np. z powodu braku wystarczających środków na koncie) skutkuje brakiem możliwości dostarczenia Zamówienia w tym okresie.

9. Każdy kolejny okres Subskrypcji rozpoczyna się automatycznie pierwszego dnia po zakończeniu poprzedniego okresu Subskrypcji i obejmuje taki sam okres.

10. Subskrypcja odnawiana jest w dniu odpowiadającym datą dniu złożenia Zamówienia na Subskrypcję.

11. Klient ma prawo zrezygnować z dalszego korzystania z Subskrypcji bez podania przyczyny w każdym czasie, przed końcem okresu, za który została uiszczona opłata, poprzez wybranie opcji „Zrezygnuj z Subskrypcji” w ustawieniach Konta po zalogowaniu się.

12. W przypadku zakupu Towarów w formie Subskrypcji, minimalny czas trwania zobowiązania Klienta do dokonania płatności cyklicznej wynosi dwa pełne okresy Subskrypcji.

13. W przypadku nabycia Subskrypcji przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, zastosowanie znajdują przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta . W tym zakresie zastosowanie znajdują odpowiednio postanowienia Działu XIII oraz IX niniejszego Regulaminu.

14. Sprzedający ma prawo zrezygnować z oferowania Subskrypcji w każdym czasie bez podawania przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zobowiązany jest poinformować Klienta o zakończeniu sprzedaży w tej formie, jak również zrealizować wszystkie Zamówienia złożone do tego momentu, za które została dokonana płatność.

XVII. Postanowienia końcowe


1. Sklep internetowy honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa.

2. Jeśli obowiązujące prawo przyznaje Klientom korzystniejsze uregulowania niż te, które są zawarte w niniejszym Regulaminie, odpowiednie postanowienia Regulaminu są bezpośrednio zastępowane przez konkretne normy obowiązującego prawa i tym samym są wiążące dla Sklepu internetowego.

3. Wszelkie treści zamieszczone na stronie Sklepu internetowego (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Sprzedawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Sprzedawcy skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.

4. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

5. Zmieniony Regulamin wiąże Klientów jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego (tj. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach).

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:

a. zmiany przepisów prawa;

b. zmiany sposobów płatności i dostaw;

c. zmiana kursu walut,

d. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną objętym regulaminem,

e. zmiany danych Sprzedawcy, w tym adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu.

7. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na złożone i realizowane już zamówienia, do nich zastosowanie ma regulamin obowiązującym w chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca po zamierzonej zmianie informuje na stronie sklepu co najmniej na 14 dni wcześniej. W przypadku braku akceptacji zmienionego regulaminu Usługobiorcy mogą w terminie 14 dni od dnia otrzymania wiadomości wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

8. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie Sądowi Powszechnemu według wyboru Klienta będącego jednocześnie konsumentem, zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

10. Niniejszy regulamin dostępny jest pod adresem https://slippersfamily.com/, na Państwa prośbę może zostać każdorazowo przesłany drogą e-mailową, w tym celu prosimy o wiadomość na adres - sklep@slippersfamily.com
11. Regulamin (ze zmianami) wchodzi w życie z dniem 19.09.2022.

Załączniki (KLIKNIJ, by pobrać)